Vés al contingut

MOCIÓ PER A SOL·LICITAR QUE EL CEIP PERE TORRENT SIGUI CATALOGAT COM A CENTRE DE MÀXIMA COMPLEXITAT PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

8 Juny 2017

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA PER A SOL.LICITAR QUE EL CEIP PERE TORRENT SIGUI CATALOGAT COM A CENTRE DE MÀXIMA COMPLEXITAT PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

En els últims anys s’han produït retallades econòmiques en diferents àrees de les diferents administracions. Les retallades més greus s’han produït en les àrees més sensibles per a la població: educació i sanitat. Ja l’any 2012, amb les primeres retallades pressupostàries, els professionals de l’educació es van mobilitzar amb l’objectiu d’intentar parar les esmentades retallades i per salvaguardar la inversió en l’educació pública: millora a les instal·lacions, no pujar la ràtio alumne/aula, mantenir la plantilla de professionals, etc.

Lloret de Mar és una població amb unes característiques demogràfiques i econòmiques especials i úniques, que es resumirien en la convivència multitud de cultures i nacionalitats; però també té una problemàtica específica: la segona renda per càpita més baixa de Catalunya, matriculació viva durant tot el curs i un cens escolar que no disminueix. Aquestes característiques serveixen per plantejar reptes que s’han de superar: inclusió dels alumnes nouvinguts sense desaccelerar el ritme d’aprenentatge de la resta dels alumnes. I per aconseguir això últim són necessaris més recursos que en poblacions d’altres característiques a la nostra.

El CEIP Pere Torrent és un exemple de la complexitat de la societat del nostre poble i dels problemes que pot tenir el sistema educatiu si no s’aboquen recursos en ell: matrícula viva que gairebé assoleix el 20% del cens total de l’alumnat, diversitat cultural i idiomàtica, taxa d’atur entre els pares més alta que la mitjana de la ciutat, etc…

Per tot l’exposat anteriorment, el Ple de l’Ajuntament adopta els següents

ACORDS:

1er.- Instar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat per a què l’escola Pere Torrent sigui considerada de Màxima Complexitat amb tots els serveis i ajudes que això comporta; substitució immediata de baixes laborals, ràtios a 22 alumnes pels grups de P3, ampliació de plantilla de professorat etc…

2on.- Transmetre aquests acords a: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a l’AMPA i la direcció de l’escola Pere Torrent, i a l’Interampa de Lloret de Mar.

FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PACIOS

Portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: