Vés al contingut

EDICTE sobre aprovació de les bases reguladores de les subvencions de l’exercici 2016 per a persones subjectes a l’impost sobre béns immobles i aprovació de la corresponent convocatòria

2 Octubre 2016

La Junta de Govern Local en sessió de data 23 de setembre de 2016, ha aprovat inicialment les Bases reguladores per a l’atorgament d’una subvenció per a l’exercici 2016 a persones subjectes a l’impost sobre bens immobles (IBI), en el marc del règim jurídic definit a la Llei General de Subvenció, aprovada per la Llei 38/2003, de 17 de novembre i aprovació de la corresponent convocatòria, l’import total a repartir s’imputarà a les corresponents partides pressupostàries del pressupost municipal per a 2016, s’exposen al públic per termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci inserit al BOP de Girona i referència d’aquest añ DOGC, durant el qual els interessats podran interposar les al·legacions que considerin oportunes.
BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ PER A L’EXERCICI 2016 A PERSONES SUBJECTES A L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES (IBI).

PRIMERA.-Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament de subvencions a les persones físiques que són subjectes passius de l’impost sobre Béns Immobles corresponent a l’habitatge habitual.

SEGONA.- Requisits que han de reunir els beneficiaris i forma d’acreditar-los.
1.-Podran sol·licitar ajuts econòmics les persones físiques que reuneixin les condicions següents:

a) Constar com a contribuent de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana del municipi de Lloret de Mar, l’any en el qual es sol·licita l’ajut, per l’habitatge que constitueix la seva residència habitual que haurà de coincidir amb la que figura en el padró d’habitants.
b) En el moment de la sol·licitud, hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament.
c) L’import de la renda de la unitat familiar, d’acord amb la definició del article 82 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, haurà de ser inferior al 300% del salari mínim interprofessional.
d) Ni el sol·licitant ni les persones que formen part de la unitat familiar podran ser contribuents per cap altre immoble de l’Impost sobre Béns Immobles en aquest o altre municipi.

2.- Les persones físiques que vulguin acollir-se als ajuts regulats a les presents bases, hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament la sol·licitud, segons model normalitzat, acompanyant-hi la documentació següent :

a) Fotocòpia del NIF/NIE
b) Còpia del rebut de l’Impost sobre Béns Immobles de l’any en curs.
c)Dades bancàries del compte on poder transferir l’import de l’ajut.
d)Documentació acreditativa dels ingressos del sol·licitant i de les persones que convisquin amb ell.

A tal efecte:

d.1) Els peticionaris aportaran la declaració de la renda o certificat conforme no tenen obligació de presentar la declaració dels components de la unitat familiar, i en cas de no aportar aquesta documentació, autoritzarà la consulta de les seves dades fiscals vigents a l’Agència Tributària.
d.2) L’Ajuntament verificarà directament a través de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, l’import de les pensions que perceben o bé l’acreditació de no percebre cap quantitat. A aquests efectes els peticionaris autoritzaran, en el moment de presentar la sol·licitud, a l’Ajuntament per a demanar a la Tresoreria General de la Seguretat Social aquesta informació.
e) Declaració jurada conforme ni el sol·licitant ni les persones que formen part de la unitat familiar són contribuents per cap altre immoble de l’Impost sobre Béns Immobles en aquest o altre municipi.

TERCERA.-Termini i lloc de presentació de sol·licituds
Els sol·licitants podran presentar les peticions juntament amb la documentació acreditativa a l’OIAC, des del 15 de novembre al 30 de novembre.

QUARTA.-Quantia de l’ajut
L’import de la subvenció serà del 50 per cent de la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’habitatge habitual de l’interessat i corresponent a l’exercici en què es publica la convocatòria, amb un màxim de 50 euros.
La quantitat total de la subvenció no podrà superar la dotació pressupostària existent.

CINQUENA.-Composició de la comissió qualificadora
La Comissió qualificadora estarà formada per:

-President: L’Alcalde o el Tinent d’Alcalde en qui delegui.
-Vocal: El Regidor de l’Àrea de Serveis Econòmics
– Vocal: El Regidor de l’Àrea de Benestar Social
-Secretari: El Secretari General o funcionari en el que delegui.

SISENA.-Forma i termini de concessió
Els ajuts es concediran mitjançant Decret de l’Alcalde-President a la vista de l’informe de la Comissió qualificadora, de forma conjunta per a tots el beneficiaris, en el termini d’un mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

SETENA.-Forma de pagament de l’ajut
L’ajut es farà efectiu mitjançant transferència bancària al compte assenyalat pel beneficiari, en el termini màxim d’un mes des de l’acord de concessió.
La Tresoreria municipal, abans d’ordenar la transferència bancària, verificarà el pagament del rebut de l’Impost sobre Béns Immobles de l’exercici en curs.
La manca de pagament determinarà la revocació de l’ajut.

VUITENA.-Pèrdua del dret a rebre l’ajut
Serà causa de pèrdua del dret a la subvenció el rebre qualsevol altre ajut pel mateix concepte, per part d’altres Administracions Públiques, o del propi Ajuntament.

NOVENA.-Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris s’obliguen a facilitar quanta informació els hi sigui requerida per l’Ajuntament, per tal de comprovar la veracitat de les dades que han motivat el seu atorgament.

DESENA.-Règim jurídic
Les subvencions a les que fa referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, no generen cap dret a l’obtenció de subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
Estan afectes al compliment de la finalitat d’interès general a que es condiciona el seu atorgament, i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici dels reintegrament inherent a l’incompliment de les condicions i càrregues imposades en l’acte de concessió.
El procediment per a l’atorgament de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència pública no competitiva.
La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis establerts en la normativa aplicable en matèria de subvencions.

Lloret de Mar, 23 de setembre de 2016

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: