Vés al contingut

AMB LLUM I TAQUÍGRAFS. ACORD PRESSUPOSTOS 2014

10 Desembre 2013

A Lloret de Mar, el nou de desembre de 2013.

 REUNITS

D’una banda, en Romà Codina i Maseras, qui obra en aquest acte en representació del Grup municipal de Convergència i Unió a l’Ajuntament de Lloret de Mar.

D’altra banda, en Jordi Orobitg i Solé, en la seva condició de portaveu del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord municipal, a l’Ajuntament de Lloret de Mar.

D’altra banda, en Joan Bernat i Pané, en la seva condició de portaveu del Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal, a l’Ajuntament de Lloret de Mar.

I d’altra banda, en Francisco Javier Rodríguez Pacios, en la seva condició de portaveu del Grup municipal de la coalició Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, a l’Ajuntament de Lloret de Mar.

MANIFESTEN

I.- Que els grups municipals que representen entenen que Lloret de Mar i els seus ciutadans mereixen, per garantir el seu adequat desenvolupament, que s’assoleixin acords partint del consens que permetin afrontar la complexa conjuntura econòmica existent. En tal sentit, el Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrès Municipal i el d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, volen facilitar l’aprovació dels pressupostos municipals per a l’any 2014, en tant en quant s’adopti una modificació de les propostes presentades per l’equip de govern i que van ser objecte del dictamen de la comissió informativa de data quatre de desembre de 2013.

II.- Que havent els sotasignats, previ debat i consens de les diferents propostes efectuades, assolit un acord respecte dels termes dels pressupostos 2014, que passen a fer seus en la seva integritat, passen a atorgar el present document que estableix els seguidament relacionats:

PACTES

Primer.- Els grups atorgants del present document comprometen el seu vot favorable al projecte de pressupostos 2014. La proposta elevada al dictamen de la comissió informativa de 4 de desembre de 2013, serà modificada en els següents termes:

1) Les partides de despesa corrents seguidament relacionades seran esmenades i/o creades en els termes detallats:

1621 22500 ELIM. RESIDUS-CANON J. RESIDUS Passarà de 941.000 a 853.200 €

1720 22699 MEDI AMBIENT- DESP. ACTIVITATS Passarà de 52.000 a 42.000 €

1790 62300 PLATGES MILLORA INSTAL·LACIONS Passarà de 20.000 a 40.000 €

2300 48001 BENESTAR. TRANSF. CORRENTS Passarà de 135.000 a 165.000 €

2301 22706 BENES. i FAM. CONVENIS i TREBALLS Passarà de 35.000 a 64.000 €

2410 22706 FOMENT OCUP.- CONVENIS I TREB. Passarà de 35.000 a 38.000 €1

3200 22703 ENSENYAM. CON.SUP. ED. ESPECIAL Passarà de 24.300 a 29.300 €

3200 48000 ENSENYAMENT BEQUES ENSENYAMENT Import 20.000 €2

3201 48000 ENSENYAM. TRANSFER. FAMILIES Passarà de 80.000 a 130.000 €

3340 22703 CULTURA.- CONTRAC. EDICIÓ LLIBRES Passarà de 21.500 a 10.750 € 3351 22706 TEATRE.- CONTRACTES TERCERS Passarà de 198.000 a 178.000 €

3371 22602 CASAL JOVENTUT ACT. DIVERSES Passarà de 18.000 a 30.000 €3

3400 22609 ESPORTS.- DESP. ACT. (inclou trofeus) Passarà de 95.000 a 70.550 €

4330 22706 SERVEIS SOM. Passarà de 52.000 a 76.000,00 €4

9120 22601 ÒRGANS DE GOV –ATENC. REPRES. Passarà de 28.000 a 18.000 €

9120 22706 ÒRGANS GOVERN EST. TREB. I ASSES. Passarà de 18.000 a 8.000 €

2) Les partides d’inversió seguidament relacionades seran esmenades en els termes detallats:

CODI 10 ADQ. FINCA AVDA VILA DE BLANES Passarà de 200.000 a 250.000 €5

CODI 12 SER. URB. ENCÀRRECS i PROJECTES Passarà de 150.000 a 200.000 €6

CODI 14 MILLORES ACCÈS ABOCADOR Passarà de 205.000 a 155.000 €

CODI 15 VIES PÚB. REPARACIÓ I MILLORA Passarà de 940.000 a 1.040.000 €

CODI 21 ENLLUM- MILL. i REF. ESTALI ENERGÈT. Passarà de 70.000 a 170.000 €7

CODIS 28 A 31 CEIPS PASSARAN A SER FINANÇAT AMB RECURSOS PROPIS

CODIS 26 i 43 MEDI AMBIENT i SERVEIS GRALS SERAN FINANÇATS A CRÈDIT

3) S’acorda que la partida d’inversió CODI 15, Vies públiques, reparació i millora per import de 1.040.000 €, s’aplicarà en ordre de preferència als següents carrers i projectes:

Carrer Unió 145.950,00

Travessia Unió 43.050,00

Carrer Perills 45.850,00

Carrer Agustí Cabanyes 159.250,008

Pas elevat vianants Av. Josep Pla 6.000,00

Passera sobre Riera (Rieral) 70.000,00

Parc de Sant Cristòfol 35.000,00

Actuació ferm passeig Fenals 100.000,00

Actuació ferms barri el Molí Per valorar

Actuació ferms Felip i Gibert Per valorar

Actuació ferms Plaça París Per valorar

Parxejat asfalt Av. Roca Grossa Per valorar

Altres, en especial actuacions urgents urbanitzacions

Segon.- Les parts acorden determinar els següents encàrrecs específics d’actuació i mesures a adoptar, a les regidories de l’Ajuntament de Lloret de Mar, així com àrees tècnic-administratives:

A la regidoria de medi ambient:

 1. Dur a terme les actuacions necessàries per a la publicació, al web municipal, a un mes vista, de la planificació de treballs, per part del concessionari del servei de neteja municipal.

 1. Vetllar i adoptar les mesures necessàries per a que la neteja de les urbanitzacions recepcionades per l’Ajuntament amb posterioritat a la signatura del darrer contracte del servei de neteja, s’efectuï sense increment de cost del servei respecte al de 2013 (llevada l’actualització corresponent establerta contractualment –IPC).

 1. Procedir a una neteja a fons de la llera de la riera de Lloret en tot el seu tram urbà.

 1. Dedicar una especial atenció i esforç a la neteja de parc de Can Buc i el parc de Can Ribalaigua, emprenent tanmateix una campanya de conscienciació ciutadana.

A la regidoria de comerç i promoció econòmica:

 1. Ampliar les campanyes i mitjans publicitaris destinats a la promoció del mercat municipal.

 1. Arranjar les fuites de les canonades del mercat amb càrrec a la partida de reparacions i manteniment.

A la regidoria d’obres, serveis públiques i urbanisme:

 1. Encarregar als serveis tècnics d’urbanisme la redacció d’un projecte (redactat pels tècnics de la casa) per a la millora de les instal·lacions auxiliars del Camp del Molí.

 1. Sotmetre la conveniència i oportunitat de l’encàrrec de redacció de projectes (CODI 12 Inversions) a la comissió de seguiment que es definirà en el pacte tercer del present acord.

 1. Dur a terme una actuació de manteniment i arranjament de la pista i mobiliari esportius de la pista esportiva de Can Ribalaigua.

 1. Actuació de manteniment al centre cívic del nucli antic, en especial pel que fa a filtracions i humitats, així com de ser factible tècnicament i de conformitat amb l’ interès de l’associació de veïns, habilitar les divisions interiors a la seva demanda.

 1. Avaluar la possibilitat i dur a terme en el seu cas, amb mitjans personals propis, l’ aplicació d’aglomerat sintètic a la zona infantil del parc de Can Ballell.

 1. Instal·lació de mobiliari urbà (bancs i aparca-bicis) dels existents en stock, en especial a zona Molí i Mas Baell, Can Carbó.

 1. Arranjar els degoters del centre cívic de Can Ballell.

 1. Procedir a una neteja del perímetre interior del camp de futbol del Molí, i atenent als acords de la regidoria d’ensenyament, amb diferents entitats i o associacions; que es dugui a terme per l’entitat El Vilar.

A la regidoria d’ensenyament:

 1. Habilitar mobiliari esportiu al barri de Fenals o en el seu cas implantar el programa de patis oberts a l’ I.E.S Fenals.

 1. Assumir, amb càrrec a la partida del Pla educatiu de l’entorn, el cost dels trasllats escolars urbans de caràcter extraordinari (excursions de centres escolars de Lloret a d’altres zones o barris del municipi).

A la regidoria d’hisenda, serveis econòmics:

Gestionar la concessió de les beques menjador amb càrrec a la partida: 3201 48000 ENSENYAMENT, aplicant criteris relacionats amb el SMI (Salari mínim interprofessional).

A la comissió de vialitat:

Avaluar la conveniència de la instal·lació de bandes o elements reductors de velocitat a l’avinguda de can Ribalaigua.

Tercer.- Els atorgants acorden constituir una comissió de seguiment de l’execució dels extrems del present acord que es reunirà, un cop al mes, i que estarà integrada pel regidor d’Hisenda, senyor Arseni Frigola i Bosch i pels portaveus dels grups municipals d’ERC-AM, PSC-PM i ICV-EUiA.

I per a que consti, atorguen el present acord de pressupostos en el lloc i data a l’encapçalament indicats.

Grup municipal de CiU                                                                              Grup municipal d’ ERC

II·lm. Sr. Romà Codina i Maseras                                                                 Sr. Jordi Orobitg i Solé

Grup municipal de PSC                                                                             Grup municipal d’ICV-EUiA

Sr. Joan Bernat i Pané                                                                                   Sr. Francisco Javier Rodríguez Pacios

1 Increment per dotar les despeses per la concurrència i associades als Plans d’ocupació.

2 Partida nova creació. Destinada a estudiants en funció dels resultats acadèmics i de les necessitats econòmiques familiars.

3 Increment destinat a la posada en marxa del Pla local de joventut.

4 Dels quals 24.000 € es destinaran a homologació d’aules o acords amb tercers per cursos professionals.

5 L’exercici 2014 s’executarà l’expropiació de conformitat amb la memòria valorada.

6 Amb càrrec a aquesta partida es finançarà la redacció dels projectes de remodelació façana marítima i avingudes Just Marlès i Pau Casals, així com el del parc urbà de Can Buc, amb participació de l’associació de veïns del barri del Rieral.

7 Dels quals 100.000 € es destinaran a implantació de polítiques i accions per l’estalvi energètic tant en edificis municipals com en l’espai públic, fent especial incidència en els que registren més consum com ara edifici sociocultural (projectes a decidir en la comissió mensual esmentada al pacte tercer).

8 Els sobrants o escreixos de les partides destinades als carrers Unió, Travessia Unió, Perills i Agustí Cabanyes, d’existir, hauran d’engreixar la partida destinada a arranjament ferms passeig de Fenals.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: