Vés al contingut

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUiA, PSC-PM, MILLOR i PPC PER CREAR UNA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ

20 Octubre 2013

En data 9 d’Octubre de 2012, el Ple municipal va acordar no aprovar una modificació de contracte en la que es proposava un increment de 1.606.905,02 € (IVA inclòs) en el cost definitiu de les obres de la piscina municipal.En data 2 d’Agost de 2013, el Ple municipal va acordar no aprovar la liquidació d’obra de la piscina coberta en la que es proposava la quantitat de 693.568,65€.L’Ajuntament de Lloret de Mar ha pagat a la UTE formada per l’empreses OHL S.A. i ÀRIDS VILANNA S.L. la quantitat de 9.548.548,07 € (IVA inclòs), que correspon al preu d’adjudicació del contracte per a la construcció de la piscina municipal coberta.D’aquesta quantitat s’han de descomptar les següents partides que es reflecteixen en l’informe de l’arquitecta municipal:

  • Per demora en el termini d’execució de l’obra la quantitat de 483.000 €.

  • Una tanca que havia d’anar a càrrec del contractiste la quantitat de 362.609,77 € (IVA inclòs).

  • Millores ofertades en la licitació i valorades per l’empresa contractista finalment no executades la quantitat de 34.047,22 € (IVA inclòs).

  • Existència de factures de consum de gas i electricitat de l’equipament anteriors a la data de recepció de l’obra les quals ascendien a la quantitat de 94.498,99 € (IVA inclòs).

Totes aquestes partides sumen una quantitat de 974.155,98 €.

Els grups municipals signants d’aquesta moció, creiem que l’equip de govern local ha de vetllar pels interessos generals de la ciutadania del nostre municipi.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar pren els següents

ACORDS:

PRIMER: Emprendre totes aquelles accions que estiguin al seu abast, inclosa la via judicial, per reclamar a la UTE la totalitat de la quantitat anteriorment assenyalada.

SEGON: Crear una comissió d’investigació per depurar totes les responsabilitats de qui, o quins van ser els ordenants d’executar les obres que figuren en la modificació de contracte sense l’autorització de l’òrgan municipal competent, el ple municipal. Aquesta comissió la formarà un regidor de cada un dels grups municipals i es constituirà en el termini màxim d’un mes des de l’aprovació d’aquesta moció.

JAVIER R. PACIOS PER ICV-EUiA

JOAN BERNAT PER PSC-PM

ALEX ROMERALE PER MILLOR

ENRIC MARTINEZ PER  PPC

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: