Vés al contingut

Esmenes d’ICV-EUiA a les Ordenençes Fiscals per l’any 2014

20 Octubre 2013

image005

image004

Assemblea local de
Lloret de Mar

C/Camí de les Cabres, 30-34-baixos

Telèfon: 972901523    

correu:icv_euia@iservicesmail.com

ESMENA A LA PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES TAXES PER ENSENYAMENTS ESPECIALS (ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16)

 CURSOS ESPORTIUS

 

CURSOS SENIOR……………….20,00 €

La resta de preus no es varien de la proposta.


ASSISTÈNCIA AL CASAL D’ESTIU

 

Jornada complerta:                        125 €/mes

Mitja jornada :                                 88 €/mes


FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PACIOS

Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA

 

 Lloret de Mar a 17 d’Octubre de 2013


 

image005

image004

Assemblea local de
Lloret de Mar

C/Camí de les Cabres, 30-34-baixos

Telèfon: 972901523    

correu:icv_euia@iservicesmail.com

ESMENA A LA PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA REGULADORA DE DIVERSES TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL (ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23).

 A l’apartat TARIFES ESPECIALS

Apartat A) ESTACIONAMENTS DE VEHICLES

Lletres a) i d), on diu “De l’1/06 al 30/09”, substituir per “Del 15/06 al 15/09”


FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ PACIOS

Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA


Lloret de Mar a 17 d’Octubre de 2013image005

image004

Assemblea local de
Lloret de Mar

C/Camí de les Cabres, 30-34-baixos

Telèfon: 972901523    

correu:icv_euia@iservicesmail.com

ESMENA A LA PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA TAXA PER AL SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT D’ESCOMBRERIES A PARTICULARS I ESTABLIMENTS EN GENERAL (ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9)

L’article 6 queda redactat de la forma següent:

ARTICLE
6.- Base imposable i quota tributària

1. El cost real o presumible del servei, considerat en la seva globalitat constituirà, com a màxim la base imposable.

2. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, que es determinarà individualment en funció de la naturalesa i del destí dels immobles.

 3. A aquest efecte, s’aplicarà la següent:

TARIFES

 

Recollida i
transport

Reciclatge

Tractament

a)Habitatges,pisos,apartaments,
per unitat.

68.00

20,20

33,40

b)Hotels,hostals i pensions amb servei de menjador,per cada llit

13,00

3,70

6,20

c)Hotels,hostals,residències i pensions sense servei de menjador, per a cada llit

9,70

2,90

4,30

d)Locals d’espectacles,incloses sales de ball i discoteques:

 

 

 

 Amb capacitat fins a 100 persones

413,00

123,10

202,70

e)Locals destinats a restaurant:

 

 

 

    Fins a 100 m2

625,00

186,70

302,90

f)Locals destinats a
restaurant-bar:

 

 

 

    Fins a 100 m2

780,00

232,40

370,90

g)Locals destinats a bars i similars:

 

 

 

    Fins a 50 m2

207,00

61,50

102,50

h)Locals comercials o industrials no compresos als apartats anteriors:

 

 

 

    Fins a 50 m2

102,00

30,00

68,80

i)Locals destinats a autoserveis amb superfície:

 

 

 

     Fins a 120 m2

937,00

280,10

438,80

Els immobles o locals que restin inactius a partir del dia primer de cada any natural seguiran tributant per la tarifa en funció de la naturalesa i destí de l’immoble o local. A partir de l’any natural següent tributaran per una quota mínima de 68,00 € per Recollida i Transport, 33,40 € per Tractament i 20,20 € per reciclatge.

 

FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PACIOS

Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA

 

Lloret de Mar a 17 d’Octubre de 2013image005

image004

Assemblea local de
Lloret de Mar

C/Camí de les Cabres, 30-34-baixos

Telèfon: 972901523    

correu:icv_euia@iservicesmail.com

ESMENA A LA PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA TAXA PER AL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE (ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13)

BASES I TARIFES

 ARTICLE 6

El cost real o previsible del servei, considerat en la seva globalitat constituirà com a màxim
la base imposable. La quota tributària consistirà en una quantitat determinada
individualment en funció del consum d’aigua així com pel diàmetre del comptador.

 Mínim de consum facturable: 10 m3/abonat/mes.

 Mínim de consum facturable, en subministraments d’ús comunitari: 10 m3/usuari/mes

TARIFES DE SUBMINISTRAMENT

BLOC I.- Que comprèn el casc urbà i l’àrea perifèrica de la població.

Tarifa en baixa

 

Fins al mínim

0,51 €/m3

Tarifa en alta

 

Fins al mínim

0,46 €/m3

BLOC II.- Àrea del minucipi per al subministrament de la qual es precisa una elevació.

Tarifa en baixa

 

Fins al mínim

0,66 €/m3

Tarifa en alta

 

Fins al mínim

0,60 €/m3

BLOC III.- Àrea del municipi per al subministrament de la qual es precisen dues elevacions.

Tarifa en baixa

 

Fins al mínim

0,74 €/m3

Tarifa en alta

 

Fins al mínim

0,65 €/m3

BLOC IV.- Àrea del municipi per al subministrament es precisen tres elevacions o més.

Tarifa en baixa

 

Fins al mínim

0,96 €/m3

Dependències
municipals

0,41 €/m3

Provisionals d’obres

2,00 €/m3


FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PACIOS

Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA

 

 

Lloret de Mar a 17 d’Octubre de 2013image005

image004

Assemblea local de
Lloret de Mar

C/Camí de les Cabres, 30-34-baixos

Telèfon: 972901523    

correu:icv_euia@iservicesmail.com

ESMENA A LA PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA TAXA PER L’ASSISTÈNCIA I ESTADA A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPALS (ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15)

Concepte

Curs 2013/2014

Curs 2014/2015

2.Estada i assistència

130 €/mes

130 €/mes

 

 

FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PACIOS

Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA

 

 

Lloret de Mar a 17 d’Octubre de 2013


 

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: