Vés al contingut

Moció d’ICV-EUiA sobre la paga extra dels representants polítics a l’ajuntament

20 Octubre 2012

El grup municipal d’ICV-EUiA, en relació al contingut del Reial Decret Llei 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i competitivitat, de 13 de juliol (publicat en el B.O.E del 14/juliol/ 2012) ens hem manifestat reiterada i clarament en contra, ja que aquesta mesura perjudica seriosament el poder adquisitiu i els drets salarials dels treballadors i treballadores públics, a més d’un nou atac contra la funció pública.

Atès que el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, estableix al seu article 2, que el personal del sector públic veurà reduïda les seves retribucions en les quanties que els hi correspongui percebre al mes de desembre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, incloent-hi tots els conceptes retributius

Aquesta normativa té caràcter bàsic i modifica l’Estatut dels treballadors i l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Atès que el destí previst per l’estalvi que provocarà la supressió de la paga extra de desembre serà, segons el propi Decret, les aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança col·lectius que incloguin la contingència de jubilació, destí previst enormement contradictori amb la prohibició de realitzar aportacions a plans de pensions prevista a la Llei de Pressupostos del 2012 i que comporta un salari diferit fins al seu desenvolupament reglamentari, provocant un augment de liquiditat i del volum de negoci bancari i un reconeixement implícit de la insuficiència gestora dels responsables polítics del Govern Central per fer front a les pensions de jubilació futures mitjançant les cotitzacions de la Seguretat Social.

Atès que d’altres administracions han aconseguit minimitzar l’impacte de la supressió de la paga de desembre sobre la capacitat adquisitiva dels treballadors del Sector Públic i sobre la disminució del consum que provocarà, avançant la extra del mes de juny del 2013 al gener i la prevista pel desembre al juny.

Atès que reiterem i manifestem també el nostre total desacord amb la resta de les mesures laborals que han tingut cabuda al RD 20/2012 i que ens obliguen a suspendre i modificar l’aplicació de gran part dels convenis i acords que s’ha assolit amb els representants dels treballadors i treballadores.

La limitació dels crèdits sindicals, la dràstica reducció de dies d’assumptes propis i dels dies de vacances o la limitació en la capacitat de decisió sobre el complement de les retribucions en el cas de les incapacitats temporals per contingències comuns entre d’altres, són mesures que limiten enormement la capacitat de negociació sobre les condicions de treball i suposen un desballestament d’un model de relacions laborals basat en el respecte omnímode per l’eficiència en la prestació dels serveis públic municipals.

Atès que no podem acceptar que els càrrecs electes puguin considerar-se aliens a aquestes afectacions alhora que han de ser solidaris amb el conjunt de treballadors i treballadores d’aquest Ajuntament.

Per aquestes raons:

El Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa proposa a la consideració del Plenari l’adopció dels següents acords:

1. Rebutgem la decisió del govern del Partit Popular i demanem a la Regidoria de Organitazació Administrativa i Recursos Humans i als serveis tècnics d’aquest Ajuntament que, dins de l’actual marc normatiu i amb total respecte amb la legalitat vigent busquin les fórmules, arribant als pactes necessaris, amb els representants dels treballadors i les treballadores, per minimitzar l’impacte sobre la capacitat adquisitiva dels treballadors i treballadores de les mesures dictades pel govern central abans referides.

2. Com a mesura de solidaritat amb els treballadors i treballadores de l’ajuntament, els regidors i regidores de l’Ajuntament de Lloret de Mar acordem renunciar a la paga extra de desembre.

3. Proposem que, mitjançant la modificació pressupostària corresponent, els romanents que aquesta mesura de renúncia a la paga extra comporta, es destinin al departament de benestar social o a cobrir les necessitats dels serveis que han vist retallades les seves aportacions per part de la Generalitat de Catalunya.

4. Traslladar aquests acords als treballadors i treballadores d’aquest Ajuntament.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: