Vés al contingut

Quan la normativa s’aplica només als febles…algun poderós motiu ha d’existir

22 Març 2011

Segons les dades de les que disposem hem de denunciar públicament una nova il•legalitat de l’equip de govern municipal de CiU-PP en general i de la seva àrea d’Urbanisme en particular.

Hi ha dues actuacions, amb projectes redactats pel mateix professional, que incompleixen la normativa de forma clara sense que des del departament d’urbanisme s’hagi fet res per restablir la normalitat i fins i tot en algun d’ells ha estat el propi ajuntament el promotor.

1. En el “Text refós Pla Especial Residencia Esportiva (PE-2) ” s’estableixen totes les condicions tècniques i urbanístiques que regulen l’edificació del sector.

Per començar, l’alineació en planta baixa de l’edifici en el seu front a l’avinguda de Blanes, sobrepassa de forma clara un mínim de 60 cms. l’alineació aprovada en el Pla Especial, que coincideix de forma inequívoca amb la prolongació de l’alineació de l’edifici contigu.

Pel que fa al voladís continu realitzat en sostre de planta baixa en la façana de l’avinguda de Blanes i a la façana que dona a la nova plaça s’incompleix un altre apartat del “Text Refòs Pla Especial Residència Esportiva (PE-2)”, on es diu el següent :

“Cossos volats”:

Al marge de les regulacions de la normativa del POUM s’admet la possibilitat d’edificar marquesines en voladís en planta baixa sempre i quan s’acompleixin les determinacions de l’article 87.d), compatible amb les alçaldes de la planta baixa de l’edificació, superiors a 3,50 m.”

Vist l’article 87.d) de la normativa urbanística del POUM, on s’estableixen les condicions per a les marquesines d’entrada en sostre de planta baixa dels establiments hotelers, com l’alçada mínima de 3.50 m. i l’amplada del voladís fins a un màxim de 2 m , al punt tercer diu rotundament que el voladís “no superarà mai un terç de la façana”, quan en l’obra a la qual fem referència la volada ocupa la pràctica totalitat de les dues façanes esmentades.

2. L’altra obra en execució és la relativa a l’edifici de millora de les instal.lacions del camp de futbol que envaeix la via pública, davant de l’antic pavelló d’esports, en almenys 3 m. i que ha tramitat la llicència com si es tractés d’una obra provisional en base a l’article 53 de la Llei d’urbanisme.

Aquesta alegre modificació de la vialitat dins del PE-1 (Pla especial zona esportiva), pla que no s’ha redactat, s’ha basat en una tergiversació de l’article 53 que permet l’ús provisional del sòl en unes determinades condicions.

Aquest article de la llei d’urbanisme fa referència al “règim d’ús provisional del sòl en qualsevol classe de sòl que estiguin afectats per sistemes urbanístics generals o locals”.

En l’apartat 4 de l’article 53 diu que “Les obres executades amb vista als usos provisionals esmentats a l’apartat 3 han d’ésser les mínimes que siguin imprescindibles per a permetre unes instal•lacions fàcilment desmuntables.”

Per l’observat per nosaltres no sembla que l’edificació construïda amb llicència d’obres emparada en la seva provisionalitat, sigui fàcilment desmuntable, i molt menys provisional.

Creiem que totes dues actuacions evidencien una certa prepotència en actuacions il.legals que ratllen l’esperpent, que alguns es poden permetre sota el mantell protector d’una regidoria d’urbanisme que mira cap a un altre costat només quan l’interessa. Per tot aixó que no descartem denunciar aquest fets davant la fiscalia anticorrupció.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: