Vés al contingut

PENSIONS

25 febrer 2010

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA AL PLE DE L’AJUNTAMENT  DEL MES DE MARÇ DE 2010

 Atès que aquests darrers dies milers de pensionistes lloretencs han rebut una carta signada pel Ministro de Trabajo e Inmigración del Gobierno d’Espanya, il.lustríssim senyor Celestino Corbacho Chaves, on se´ls informa de les línies generals de revalorització de les pensions de la Seguretat Social per al present exercici.

Atès que, segon la dita carta, les pensions s’incrementen el 2010 amb caràcter general un 1% i que, en cas de produir-se una revisió per incompliment de les previsions del Ministerio, aquesta no tindria lloc fins d’aquí a dotze mesos. 

Atès que, en molts casos, i tal com es desprèn de la mateixa comunicació, l’increment del que paguen aquests pensionistes en concepte d’Impost Sobre la Renda de les Persones Físiques és superior, en molts casos, a l’increment previst en la seva pensió, la qual cosa provocarà que aquest any percebin menys diners que l’any passat. 

Atès que l’il.lustríssim Ministro del Gobierno d’Espanya, utilitza com a base de càlcul, per a la pretesa revalorització, una previsió sobre l’Index de Preus al Consum estatal, essent històricament la variació de preus a Catalunya més alta, i per tant més perjudicial per als pensionistes. 

Atès que, per exemple, l’índex de preus al consum en els darrers vint anys ha patit un increment del 93,3% a Madrid o un 98,4% de mitjana estatal i que a Catalunya l’augment de preus s’ha enfilat fins al 110,9%, la qual cosa ha contribuït a empobrir, encara més, els pensionistes lloretencs i catalans, en relació amb els de la resta de l’Estat. 

Atès que, a més, el Gobierno d’Espanya ha decidit suprimir, de manera general i indiscriminada, la bonificació de 400€ en l’Impost Sobre la Renda de les Persones Físiques, la qual cosa afectarà de manera dramàtica a molts pensionistes. 

Atès que el col.lectiu de pensionistes és molt nombrós a la nostra vila i, per tant, qualsevol empitjorament de la seva situació va en detriment de la situació general del municipi. 

Atès que la majoria dels serveis bàsics i dels productes de consum essencials han experimentat augments molt per sobre de l’IPC en els darrers mesos(només ens hem de fixar en quelcom tan vital com l’energia elèctrica). 

Per tot això, el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

1r.- Sol.licitar al Ministro de Trabajo e Inmigración del Gobierno d’Espanya, il.lustríssim senyor Celestino Corbacho Chaves, que deixi sense efecte, amb caràcter immediat i retroactiu a 1 de gener de 2010, la revisió de les cotitzacions del col.lectiu de pensionistes perquè en molts casos provoca una disminució en les percepcions. En aquest sentit, l’article 50 de la Constitució Espanyola estableix que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones edecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. 

2n.- Sol.licitar al Ministro de Trabajo e Inmigración del Gobierno d’Espanya, il.lustríssim senynor Celestino Corbacho Chaves, que, en el cas dels pensionistes catalans, utilitzi com a base de càlcul per a determinar l’increment de les pensions l’Index de Preus al Consum català. En aquest sentit, recordem allò que mana l’article 40 de la Constitució Espanyola quan diu: “los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa”, i que la utilització de l’índex estatal empobreix als pensionistes catalans. 

3r.- Sol.licitar al Ministro de Trabajo e Inmigración del Gobierno d’Espanya, il.lustríssim senyor Celestino Corbacho Chaves, que reconsideri la decisió d’eliminar de manera general i indiscriminada la deducció de 400€ en l’IRPF, en el sentit que només la minoria de pensionistes amb ingresos molt per sobre de la mitjana no puguin gaudir d’aquesta bonificació. L’article 31 de la Constitució Espanyola és clar quan diu: “Todos(los ciudadanos) contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los pincipios de igualdad y progresividad…” 

4r.- Comunicar els presents acords al Ministro de Trabajo e Inmigración del Gobierno d’Espanya, als sindicats USO, UGT, CC.OO., CGT i d’altres, a l’Associació de Pensionistes, Jubilats i Jubilades de Lloret de Mar, al Casal del Jubilat de Lloret de Mar, a la Federació i a la Asociació de Municipis de Catalunya i als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: