Vés al contingut

Junta de Govern Local

03.45.- AUTORITZACIÓ D’ ÚS I OBRES DE CARÀCTER PROVISIONAL PER A LA REALITZACIÓ D’OBRES D’EDIFICACIÓ D’ACCÉS ALS VESTUARIS I DE SERVEIS ANNEXES AL CAMP DE FUTBOL, DE LLORET DE MAR

REF EXP.: PROJ. EDIFICACIÓ ACCÉS VESTUARIS I SERVEIS CAMP DE FUTBOL.

FETS:

1.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de desembre de 2009, acordà :

Primer.- Adjudicar provisionalment a la Sra. PILAR GIMENO GONZALEZ, el contracte de serveis consistent en la REDACCIÓ D’UN PROJECTE ARQUITECTÒNIC D’UNA EDIFICACIÓ D’ACCÉS ALS VESTUARIS I DE SERVEIS ANNEXES AL CAMP DE FUTBOL, AIXÍ COM DE TOTA LA DIRECCIÓ FACULTATIVA D’OBRES INTERVINENT DURANT LA SEVA EXECUCIÓ, amb subjecció al plec de condicions econòmico- administratives i jurídiques aprovat, de la qual cosa es desprèn que l’objecte, el preu i la durada del contracte són les següents:

 1. Es l’objecte d’adjudicació la realització i redacció de l’aixecament topogràfic, estudi geotècnic i redacció del projecte bàsic i executiu. La redacció de l’ESS i les direccions d’obra, d’execució d’obra, controls de qualitat i emissió de certificacions final d’obra pròpies de l’arquitecte i l’arquitecte tècnic, i en general de tota la direcció facultativa intervinent durant l’execució de l’obra.
 2. Preu: 49.500 €, (IVA a part).
 3. Durada: Redacció de projecte basic i executiu: 45 dies des de la notificació. Direcció: en execució d’obra

2.- En data 22 de gener de 2010, RGE 934, na Pilar Gimeno i González presenta a aquest Ajuntament el projecte de les obres d’edificació d’accés als vestuaris i de serveis annexes al camp de futbol.

3.- En data 22 de gener de 2010, els Serveis Tècnics emeten informe tècnico-jurídic, el qual conclou:

Conclusions

 1. El POUM aprovat definitivament el 21 de desembre de 2006, donat l’assabentat del Text Refós el 28 de juny de 2007 i publicat al DOGC el 24 d’octubre de 2007 qualifica de PE 1A, PLA ESPECIAL EQUIPAMENTS ESPORTIUS els terrenys on s’ubica el projecte, tractant-se doncs d’una superfície afectada a sistemes.
 1. Els articles 53 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol que aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i 61 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, estableixen el règim urbanístic i procedimental per a l’obtenció de la pertinent autorització per a obres de caràcter provisional.
 1. L’autorització municipal d’ús i obra provisional requerirà, prèviament informació pública durant el termini de vint dies i el previ informe favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, els quals s’efectuen simultàniament, d’acord amb el que disposa l’article 62 del Reglament de dita llei, havent de ser emès dins el termini de dos mesos.
 1. Els requisits que han de tenir per a poder acollir-se a aquest règim provisional han de girar en torn a tres aspectes:
  1. El caràcter provisional de les obres i usos.
  2. Que les obres o els usos no dificultin l’execució del planejament.
  3. Que no s’hagi iniciat procediment de reparcel·lació, ocupació directa o expropiació.

Per tot l’exposat, es proposa l’adopció de l’acord següent:

PRIMER.- Aprovar en l’àmbit competencial municipal el projecte per a la realització d’obres d’edificació d’accés als vestuaris i de serveis annexes al camp de futbol redactat per l’arquitecte Pilar Gimeno Gonzalez.

SEGON.- Sotmetre a informació pública pel termini de vint dies, el projecte per a la realització d’obres d’edificació d’accés als vestuaris i de serveis annexes al camp de futbol redactat per l’arquitecte Pilar Gimeno Gonzalez,  mitjançant el corresponen edicte en el BOP de Girona i en un diari d’àmplia difusió.

TERCER.- Demanar simultàniament informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, als efectes del que disposa l’article 54 del DL 1/2005, de 26 de juliol en relació amb l’article 62 del Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme”

FONAMENTS DE DRET:

 1. El POUM aprovat definitivament el 21 de desembre de 2006, donat l’assabentat del Text Refós el 28 de juny de 2007 i publicat al DOGC el 24 d’octubre de 2007 qualifica de PE 1A, PLA ESPECIAL EQUIPAMENTS ESPORTIUS els terrenys on s’ubica el projecte, tractant-se doncs d’una superfície afectada a sistemes.
 1. Els articles 53 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol que aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i 61 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, estableixen el règim urbanístic i procedimental per a l’obtenció de la pertinent autorització per a obres de caràcter provisional.
 1. L’autorització municipal d’ús i obra provisional requerirà, prèviament informació pública durant el termini de vint dies i el previ informe favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, els quals s’efectuen simultàniament, d’acord amb el que disposa l’article 62 del Reglament de dita llei, havent de ser emès dins el termini de dos mesos.
 1. Els requisits que han de tenir per a poder acollir-se a aquest règim provisional han de girar en torn a tres aspectes:
  1. El caràcter provisional de les obres i usos.
  2. Que les obres o els usos no dificultin l’execució del planejament.
  3. Que no s’hagi iniciat procediment de reparcel·lació, ocupació directa o expropiació.

V. D’acord amb la resolució de l’Alcaldia-presidència (decret 499/2007) de data 19 de juny de 2007, l’òrgan competent per la present decisió és la Junta de Govern Local.

La Junta de Govern Local, ACORDA:

PRIMER.- Aprovar en l’àmbit competencial municipal el projecte per a la realització d’obres d’edificació d’accés als vestuaris i de serveis annexes al camp de futbol redactat per l’arquitecte Pilar Gimeno Gonzalez.

SEGON.- Sotmetre a informació pública pel termini de vint dies, el projecte per a la realització d’obres d’edificació d’accés als vestuaris i de serveis annexes al camp de futbol redactat per l’arquitecte Pilar Gimeno Gonzalez,  mitjançant el corresponen edicte en el BOP de Girona i en un diari d’àmplia difusió.

TERCER.- Demanar simultàniament informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, als efectes del que disposa l’article 54 del DL 1/2005, de 26 de juliol en relació amb l’article 62 del Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme

No comments yet

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

%d bloggers like this: